מדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט - קומסקו

מדיניות הפרטיות של אתר האינטרנט

גולש יקר, חברת קומסקו בע"מ ו/או מי מטעמה, (להלן:  "קומסקו" ו/או "החברה") מכבדת ושומרת על פרטיותך! מטרת מדיניות זו היא לפרט אודות המידע הנאסף והשימוש שנעשה בו, אגב שימוש באתר האינטרנט. בעת השימוש שלך באתר האינטרנט ו/או השירותים השונים המוגשים באמצעותו (להלן:  "השירותים") החברה אוספת מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר האינטרנט. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש (להלן: "תנאי הרישיון") החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר האינטרנט. שימוש באתר האינטרנט כפוף לתנאי הרישיון העדכניים בה, ויעיד על הסכמתך לשינויים בהם – על כן אנו מבקשים לעיין בתנאי הרישיון, ובמדיניות זו בפרט, מעת לעת ובטרם השימושרישום, מסירה ושימוש במידע.

המשתמש מתחייב בהתחייבות יסודית להימנע מלעשות כל שימוש באתר האינטרנט והשירות הניתן במסגרתו למטרות שאינן חוקיות ו/או בניגוד למטרות המופיעות לעיל.

אנא קרא את תנאי מדיניות הפרטיות המובאת להלן עד סופם בטרם השימוש באתר או מסירת כל מידע שהוא דרכו ו/או באמצעותו. בעת השימוש באתר זה, ובעת שליחת מידע באמצעות שימוש באתר, אתה מסכים לתנאים שלהלן. מדיניות הפרטיות נכתבה בלשון זכר מטעמי נוחות והיא מתייחסת לבני שני המינים.

כניסתך לאתר ופעילותך בו מהווים את הסכמתך לתנאי השימוש בו. במידה ואינך מסכים לפעול לפי התנאים הללו, אנא הימנע משימוש באתר ופנה אלינו באמצעות דוא"ל service@comasco.co.il או באמצעות שיחת טלפון כדי שנוכל לסייע בדרכים חילופיות במידה האפשרית.

 1. חלק מהשירותים באתר האינטרנט, או כולם, טעונים ו/ או עשויים להיות טעונים רישום. במסגרת הרישום תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, דרכי ההתקשרות עמך ו/או כתובת הדואר האלקטרוני שלך, ובהתאם לצורך גם פרטים נוספים לצורך זיהוי, כגון מספר תעודת זהות, מספר רכב, פרטי רישיון, ו/או פרטים קשורים אחרים. אינך מחויב למסור פרטים אלו, אך מובהר כי מבלי למסור את הנתונים המתבקשים לא ניתן להירשם לאזורים ו/או לשירותים הטעונים רישום ו/או לבצע את הפעולות המתבקשות עקב כך באמצעות אתר האינטרנט (להלן: "ההרשמה").
 2. בהמשך לאמור לעיל, יובהר כי ישנו מידע נוסף אשר עשוי להיאסף אודותיך ואודות הרגלי השימוש שלך באתר האינטרנט, לרבות – נתוני מיקום, מאפייני מכשירך, כתובות IP, בקשות ששלחת ו/או אתרי האינטרנט אליהם נכנסת דרך אתר האינטרנט, מודעות שלחצת עליהן או שזיהינו כי התעניינת בהן, ו/או כל פרט אחר הנלמד משימושך ובקשר עם אתר האינטרנט.
 1. בעת שימוש באתר האינטרנט, ייתכן ושירותים מסוימים יחייבו שימוש במערכת מסרונים (SMS) ו/או מיילים ו/או מערכת התראות פנימית – אשר עשויה גם לשלוח אליך התראות בדחיפה למכשיר הנייד (Push notifications). השימוש יעשה לטובת תפעול, ושיפור השירות הניתן לך על ידי החברה, לצורך ייעול הקשר עמך, ניהולו ושיפורו, תפעול, אימות, זיהוי, או כל פעולה אחרת שתידרש לצורך תפעולו התקין של השירות המתבקש דרך מכשירך. לצורך כך מתבקשת הסכמתך, ובהמשך שימוש הנך למעשה נותן הסכמתך, שימוש במערכות המתוארות כדי לשלוח לך הודעות אישיות או התראות לפי הצורך כאמור.
 1. בעת ביצוע פעולות מסוימות במסגרת השירותים, ייתכן ותידרש העברת מידע לצדדים שלישיים הקשורים באותה פעולה – דוגמת מוסכי שירות, שירותי דרך, אפליקציות חיצוניות, וכיוצא באלו. בהמשך לכך, ידוע לך והנך מסכים כי המידע אודותיך יועבר לצדדים הרלוונטיים לשם השלמת פעולות אלו. כמו כן, אתר האינטרנט עשוי להציע הפניות לאתרי אינטרנט ו/או אפליקציות חיצוניות של צד ג', ובעיקר של נותני השירותים. לחיצה על קישור שכזה תוביל ליציאתך מאתר האינטרנט, ומעבר לאתר חיצוני – באופן שבו תהיה כפוף לתנאי השימוש והמדיניות של האתר החיצוני. מובהר לך בזאת כי לחברה אין כל שליטה על אתרים והיישומים אליהם תופנה, אין היא אחראית עליהם, על פעילותם או על תכנם.
 1. בשימושך באתר האינטרנט דרך מכשיר נייד כלשהו, ייתכן וייאסף מידע על המיקום שלך, הכל על מנת לספק לך את שירותי אתר האינטרנט, וכן שירותים נלווים העשויים להידרש לצורך ניהול ו/או ייעול ו/או אספקת שירותי החברה, או כדי לספק לך מידע על שירותי החברה ו/ או מטעמה מותאמים למיקומך.
 1. המידע יכול שיימסר הן מהמכשירים הניידים המקושרים לאתר האינטרנט (לשם כך תידרש לאשר את שיתוף שירותי המיקום עם אתר האינטרנט), והן מהרכב עצמו – זאת עת מתן שירותים מתקדמים (כך שתיאורטית ניתן לקרוא הן את מיקום הנייד, והן את מיקום הרכב – אף אם אינם זהים).
 2. המשתמש מצהיר ומסכים כי כלל המידע הנאסף אודותיו ישמר ויעובד במאגרי המידע הרשומים של החברה, בין אם בארץ או בחו"ל. החברה רשאית לעשות שימוש במידע שייאסף אודותיך למאגרים בהתאם למטרותיהם הרשומות, ובין היתר:
 • לצורך ניהול ותפעול השירות ו/או השירותים המוצעים על ידי החברה, ביחס להתקשרות עמה ו/או באתר האינטרנט, ולשם עדכון ו/או יידוע שלך בכל עניין ו/או נושא הקשור לאתר האינטרנט ולהתקשרותך עם החברה;
 • למען שיפור, העשרה או שינוי אתר האינטרנט ו/או שירותי החברה, לרבות תכני אתר האינטרנט ותחומי השירות;
 • שיוך וניהול מועדון לקוחות, ניתוח מאפיינים הנוגעים אליך (לרבות ניתוח התנהגותך והרגלי הצריכה שלך), עיבוד מידע ו/או דיוור ישיר כדין בהתאם למאפיינים במאגר;
 • עריכת ניתוחים, סקרי שביעות רצון ומחקרים סטטיסטיים לצרכים תפעוליים, מסחריים ושיווקיים;
 • טיפול בתלונות, פניות ו/או תביעות ככל שתהיינה, וכן לשם תפעול אבטחת המידע באתר האינטרנט ובמערכות החברה.
 1. אינך מחויב למסור מידע באמצעות אתר האינטרנט על-פי חוק, ובמסירתו, ככל שתתבקש, אתה מסכים ומאשר כי העברת המידע לחברה נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך, ולא תהיה לך כל טענה ו/או תביעה כלפי החברה ונציגיה בנושא. תשומת ליבך כי הפסקת השימוש באתר האינטרנט ו/או סירוב למסירת מידע נוסף, לאחר מסירת פרטים אחרים, לא יגרע מזכות החברה להשתמש ולהמשיך להחזיק במידע שכבר נמסר על ידך ו/או נאסף אודותיך.
 1. במסירת מידע אישי באתר האינטרנט, הנך מצהיר בזאת כי המידע שתמסור ו/או תעדכן מעת לעת, הנו נכון אמין ומדויק וכי הנך מוסר את המידע מרצונך החופשי, בשמך ועבור עצמך בלבד, או שניתנה לך רשות כדין למסור מידע זה עבור אחר, ובכל מקרה תהא אחראי לעדי למסירת מידע זה ולהשלכות השימוש שיעשה בו.
 1. לשם מתן השירותים המוצעים ע"י החברה באתר האינטרנט, ו/או כדי לאמת זהותך, החברה עשויה לקבל מנותני השירותים השונים ו/או מגורמים רלוונטיים שונים, מידע אישי אודותיך – ובכללו פרטים מזהים, אודותיך, אשר יישמרו גם הם במאגרי המידע של החברה, השימוש במידע זה ייאסף, יישמר ויעשה בו שימוש בהתאם למטרות המאגרים של החברה.
 1. הפרטים אשר יתקבלו אודותיך מאותם גורמים קשורים ונותני השירותים, ישמרו ויעובדו על ידי החברה בהסכמתך המפורשת והנך פוטר את החברה מכל חבות או אחריות בקשר עמם.
 1. קומסקו ו/או מי מטעמה עושה ככל יכולתה על מנת לשמור את כל המידע האישי שנמסר באתר במסד נתונים אלקטרוני, ואנו נוקטים באמצעים רבים על מנת לאבטח מידע זה. מערכות אבטחת המידע של האתר משתכללות בהתמדה בהתאם לאיומים החדשים שצצים, אך אין בהן בטחון מוחלט. החברה אינה מתחייבת שהמידע המאוחסן באתר יהיה מוגן באופן מוחלט מפני גישה שאינה מורשית.
  אין באפשרות החברה  ו/או מי מטעמה לאבטח מידע המועבר אליה על ידי משתמש באמצעות דוא"ל, וזאת עד להגעתו של אותו דוא"ל לאתר החברה, כיוון שהוא אינו כפוף לאותם אמצעי הגנה המותקנים על האתר עצמו.
 1. מובהר כי אנו לא אוספים מידע אישי מאדם שידוע לגביו כי הוא מתחת לגיל 18.
 1. מובהר כי לעיתים תעמוד לחברה החובה לקיים דרישות או בקשות מצד גורמים מוסמכים כדין – למשל, גורמים רגולטוריים שונים, רשויות ובתי המשפט. מסירת המידע אגב דרישות אלו עשויות להיות בקשר לכל הנוגע לשימוש באתר האינטרנט או ביחס להתקשרותך עם החברה. במקרים אלו, החברה תעביר מידע ככל שתידרש לכך עפ"י דין ו/או צו שיפוטי מתאים, ובמידת הנדרש כדי לאכוף מדיניות זו.

כלי עיבוד אוטומטיים

 1. לידיעתך החברה עשויה לעשות שימוש בקבצי מידע שונים, דוגמת Cookies, Beacons, Tags, Pixels וכדומה (להלן יחדיו "Cookies" או "עוגיות"). קבצי מידע אלו הם למעשה שורות קוד ו/או קבצי טקסט, אשר יונחו בדפדפן/ מכשיר קצה של המשתמש.
 1. קבצים אלו מאפשרים לשמור את הפרטים שהזנת לטפסים שונים באתר האינטרנט, או באזורי רישום או הפעלת שירותים, ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בשימוש הבא, וכן עוזרים להתאים את התכנים המוצגים בה באופן אישי להעדפותיך, הנלמדות משימושך. כך למשל, הקבצים עשויים להכיל מידע בדבר הדפים שבהם ביקרת, הפעולות שביצעת, משך השהייה באתר האינטרנט, מקור ההגעה לאתר האינטרנט ועוד. מידע האמור מוצפן ולא מאפשר זיהוי אישי ישיר שלך.
 1. אם אינך מעוניין לקבל או להפעיל את ה"Cookies", תוכל לחסום אותם בכל עת באופן עצמאי על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך או מכשירך. חלק מקבצי ה- Cookies עשויים לפקוע כאשר תסגור את הדפדפן או את היישום בו אתה משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו ל גבי הזיכרון במכשירך או במחשבך.
 1. ידוע ומובן לך כי ייתכן וחלק מהשירותים המוצעים באתר האינטרנט, ואף כולם, לא יהיו נגישים אם תחסום ו/או תמחק את ה – Cookies. לפיכך, עשה כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שאתר האינטרנט, התכנים המופיעים בה והשירותים המוצעים דרכה יותאמו להעדפותיך, ותוך הבנה שייתכן שחלק מהשירותים ו/ או כולם לא יהיו זמינים עבורך אם עשה כן.
 1. מלבד זאת, החברה עשויה לעשות שימוש במוצרים שונים על מנת לאסוף ניתוחים, אפיונים וסטטיסטיקה אודות שימושי המשתמשים באתר האינטרנט, למשל – מידע אודות סוגי המכשירים אשר המשתמש מחזיק בהם, אופן צריכת השירותים, וכן מידע אודות יתר הפעולות שנעשות תוך שימוש (ואף אי-שימוש) באתר האינטרנט.
 1. אפליקציית קריאת שרות הינה אתר האינטרנט המאפשרת ערוץ תקשורת דיגיטלי במספר תהליכים עסקיים בתחום חווית השרות בעולם הכלים. הפתרון כולל שרות תפעולי, הנגשת מידע – שירותי ו/או שיווקי ו/או שניהם יחדיו.

העברת מידע

 1. החברה תנקוט באמצעים סבירים ומקובלים על מנת לשמור ולמנוע העברת פרטים אישיים המזהים אותך בשמך ו/או בפרטי זהותך לצדדים שלישיים. עם זאת, העברת המידע האמור עשויה להתקיים במקרים שלהלן:
  • א. בהתאם לבקשתך ו/או על מנת לספק לך שירות שביקשת ו/או נרשמת אליו (בדומה לאמור ביחס לנותני שירות לעיל), השלמת בקשה ו/או העברת תשלום מטעמך;
  • ב. עת הפרת תנאי מתנאי הרישיון ו/ או במקרים בהם ביצעת או ניסית לבצע באמצעות אתר האינטרנט פעולה המנוגדת לתנאי הרישיון ו/או לכל דין;
  • ג. על-פי צו שיפוטי או דרישת רשות מוסמכת על-פי חוק ו/או לצורך מניעת עבירה;
  • ד. במקרה בו תסבור החברה ו/או מי מטעמה כי השימוש במידע נחוץ למניעת נזק לרכושו ו/או לגופו של אדם ו/או שלך ו/או של החברה ו/או מי מטעמה, או על מנת למנוע כל נזק אחר, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי;
  • ה. במקרה של מחלוקת ו/או טענה ו/או תביעה ו/או דרישה ו/או הליכים משפטיים בינך ו/או מי מטעמך לבין החברה ו/או מי מטעמה;
  • ו. במקרים של שינוי מבני בחברה, ו/או במקרה בו תעביר ו/או תמחה החברה את זכויותיה ו/או פעילותה לצדדים שלישיים ובלבד שאלו האחרונים יקבלו על עצמם את הוראות מדיניות פרטיות זו.
 2. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להעביר לצדדים שלישיים מידע סטטיסטי ו/או אגרגטיבי ו/או מידע שאינו מזהה אותך בשמו הפרטי ואו בזהותו באופן ישיר וסביר.

הסכמה למשלוח מידע בדיוור ישיר באמצעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים

 1. החברה ו/או מי מטעמה ו/או ספק ו/או נותן שירות הקשור באתר האינטרנט ו/או כל צד שלישי, לפי העניין, עשויים לשלוח אלי, באמצעות דיוור ישיר, לתיבת הדואר האלקטרוני ו/או במסרון למכשיר הנייד, מידע הנחוץ לשם תפעול אתר האינטרנט, אישורי הזמנות או שירותים שניתנו מכוחה ועדכונים תפעוליים אחרים. דיוור מידע מסחרי ו/או פרסומי יתאפשר כל שתתקבל הסכמה מתאימה לכך ממך.
 1. הנני מסכים כי מסירת המידע באמצעות דיוור ישיר עשוי להוות תחליף להמצאת המידע, בכל דרך אחרת הנדרשת על פי דין, ככל שנדרשת, וכי על אף האמור בכל דין, כל אימת שיש רשות או חובה ליתן לי הודעה או כל ידיעה אחרת בנוגע למידע, תהא הודעה זו כמשלוח כדין גם אם נשלחה אליי באמצעות דיוור ישיר כאמור.
 2. עם זאת ועל האף האמור, מובהר כי האחריות על מעקב אודות שירותים שצרכתי ו/או ביקשתי ו/או כל מידע אודות רכבי ו/או כל מידע אחר מנותני השירות, מוטלת באופן בלעדי על המשתמש, וכי לא תשמע טענה ו/או דרישה מאת המשתמש בדבר אי קבלת הודעה כזו או אחרת או כל הודעה רלוונטית אחרת בקשר עם האמור.
 3. הנני מאשר/ת כי ככל שכתובת הדואר האלקטרוני ו/או מספר הטלפון הנייד שמסרתי ישתנו, מכל סיבה שהיא, אפנה לחברה ואעדכן אודות השינוי ופרטיו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובן לי כי אם לא אעשה כן, לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי מטעמה /או נותני השירות ו/או הספקים בקשר עם משלוח ו/או קבלת המידע הנדרש.
 1. ידוע לי כי זכותי לשלוח, בכל עת, הודעה בכתב במסרון או באמצעות הדואר האלקטרוני (בהתאם לנוחות המשתמש ולדרך בה קיבל המידע), לפיה אני מסרב/ת להמשיך לקבל את המידע באמצעות דיוור ישיר בדואר אלקטרוני, ובכך לחזור בי מהסכמתי כאמור. מובהר כי קבלת מידע פרסומי ו/או שיווקי איננה תנאי לשימוש באתר האינטרנט.
 1. עם קבלת הודעה כאמור ממני, תופסק שליחת ההודעות, תוך שימת לב כי הדבר עלול לפגוע במתן השירותים המוצעים על ידי אתר האינטרנט, ולאור כך, לא תועלה מצדי כל טענה ו/או דרישה בקשר עם העניין.

בכל עת שתרצה תוכל לפנות לחברת קומסקו באמצעות הטלפון או דואר אלקטרוני או כל לי תקשורת אחרת ולבקש הפסיק לקבל הודעות דוא"ל או כל תקשורת אחרת מהחברה, או למחוק את המידע האישי שלך מן הרישומים של החברה. כמו- כן, באפשרותך לבקש גישה למידע האישי שהעברת לחברת קומסקו  או לבקש תיקון ו/או עדכון של מידע אישי זה.

החברה עשויה לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות המובאת לעיל, על פי שיקול דעתה. המדיניות המעודכנת תפורסם בעמוד זה. לפיכך, ממליצה החברה כי תבקר בעמוד זה מעת לעת על מנת להתוודע למדיניות הפרטיות העדכנית.

נגישות