תנאי שימוש - קומסקו

תנאי שימוש

תנאי השימוש, רציפות וזמינות האתר

גולש יקר, חברת קומסקו בע"מ ו/או מי מטעמה, (להלן:  "קומסקו" ו/או "החברה") מגישה עבורך את אתר האינטרנט, מכבדת ושומרת על פרטיותך! מטרת מדיניות זו היא לפרט אודות המידע הנאסף והשימוש שנעשה בו, אגב שימוש באתר האינטרנט. בעת השימוש שלך באתר האינטרנט ו/או השירותים השונים המוגשים באמצעותו (להלן:  "השירותים") החברה אוספת מידע אודותיך ו/או אודות אופן השימוש שלך באתר האינטרנט. תנאי מדיניות הפרטיות המפורטים להלן, מהווים חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש (להלן: "תנאי הרישיון") החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות ואת תנאי השימוש, יחד או לחוד, כך שישקפו שינויים טכנולוגיים, עסקיים, משפטיים או רגולטוריים. עדכונים ביחס למדיניות הפרטיות כאמור יפורסמו במסמך זה, אשר ימצא במתכונתו המעודכנת באתר האינטרנט. שימוש באתר האינטרנט כפוף לתנאי הרישיון העדכניים בה, ויעיד על הסכמתך לשינויים בהם – על כן אנו מבקשים לעיין בתנאי הרישיון, ובמדיניות זו בפרט, מעת לעת ובטרם השימושרישום, מסירה ושימוש במידע.

המשתמש מתחייב בהתחייבות יסודית להימנע מלעשות כל שימוש באתר האינטרנט והשירות הניתן במסגרתו למטרות שאינן חוקיות ו/או בניגוד למטרות המופיעות לעיל.

כניסתך לאתר ופעילותך בו מהווים את הסכמתך לתנאי השימוש בו. במידה ואינך מסכים לפעול לפי התנאים הללו, אנא הימנע משימוש באתר ופנה אלינו באמצעות דוא"ל service@comasco.co.il או באמצעות שיחת טלפון כדי שנוכל לסייע בדרכים חילופיות במידה האפשרית.

 1. חברת קומסקו מבהירה בזאת שהמידע המופיע באתר הינו למטרות מידע כללי בלבד ואינו מהווה המלצה או הצעה לרכישת מוצר ו/או שירות כלשהו או המלצה כלשהי.
 2. החברה ררשאית, מכל סיבה שהיא, לשנות ו/או להפסיק את מתן שירותי האתר, בין אם נתנה על כך הודעה מראש למשתמש ובין אם לאו, בלא שתהא מוטלת עליה כל חבות כלפי מי מהמשתמשים ו/או צד שלישי כלשהו בקשר עם שינוי ו/או הפסקת השירות כאמור.
 3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, קומסקו תהא רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, למנוע את הגישה לאתר ו/או לשירותים המוצעים בו למשתמשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה בהתאם לתנאי שימוש אלה ו/או לפי כל דין, או המנסים לפגוע באופן כלשהו בניהול או בפעילותו התקינה של האתר.
 4. החברה אינה מתחייבת כי תענה לחלק או לכל דרישות המשתמש או שהשירות לא יופרע ו/או יתקיים במועד, בבטחה וללא טעויות. כמו כן, אין קומסקו מתחייבת לגבי התוצאות אשר תושגנה, אם תושגנה, כתוצאה משימוש בשירותי האתר או לגבי דיוק ו/או אמינות המידע אשר יושג באמצעותו.
 5. הנתונים ו/או המידע המתפרסמים באתר זה (להלן: "המידע") עשויים להשתנות מעת לעת ומסופקים "כפי שהם" ("As Is"), למען נוחות המשתמש ולשימושו האישי בלבד. על המשתמש להביא בחשבון כי לאחר פרסומם, עשויים לחול שינויים במידע אשר לא בהכרח ימצאו ביטוי באתר.
 6. המידע באתר עשוי לכלול פרסום בדבר מבצעים, הטבות והנחות (להלן: "מבצעים") בתנאים שתקבע החברה . החברה רשאית להפסיק ו/או לשנות, בכל עת, כל מבצע, וזאת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. קומסקו ו/או מי מטעמה, לא יהיו אחראים לכל פגיעה ו/או נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, שייגרם, אם ייגרם, למשתמש כתוצאה משימוש באתר. מפעילי האתר אינם אחראים לנזקים כלשהם העלולים להיגרם עקב שימוש באתר ו/או המידע המוצג בו, שינויים בזמני תגובה, חוסר זמינות של האתר או איזה משירותיו.
 8. מובהר בזאת, כי אין באפשרות חברת קומסקו לעקוב, לסנן, לנטר ולפקח על התכנים המועלים על ידי המשתמשים לאתר, ככל שיועלו. לפיכך, האחריות על תכנים אלה, מוטלת בלעדית על המשתמשים שהציבו אותם באתר והם אינם באחריות החברה.
 9. למרות האמור לעיל, וככל שתתאפשר העלאת תכנים על ידי המשתמשים, החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק, לערוך ו/או להשמיט, תכנים הנוגדים את נהלי השימוש באתר וזאת ו/או על פי כל דין, על פי שיקול דעתה הבלעדי. אין לראות בהחלטת חברת קומסקו, לעשות כן, כאישור לקבלת אחריות על התכנים, שלא הוצבו על ידה והמופיעים באתר.
 10. החברה תהא רשאית, מעת לעת, לשלוח הודעות באמצעות דואר אלקטרוני ו/או אחר, הודעות פרסומיות, מסחריות וכדומה (אך ורק אם הגולש הסכים לקבלת הודעות כאמור במפורש וכפוף למדיניות הפרטיות של חברת קומסקו אשר ניתן לצפות בקישור הבא.
 11. הגולש באתר מצהיר בזאת, כי ידוע לו שחברת קומסקו אינה אחראית לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין ובין בעקיפין, באתר וכי הוא, המשתמש, אחראי באופן מלא ובלעדי לכל שימוש שהוא עושה או יעשה באתר. חברת קומסקו, לרבות בעלי מניותיה, דירקטורים בה, מנהליה, עובדיה שלוחיה וכל מי מטעמם, לא יהיו אחראים בגין כל נזק, ישיר או עקיף, שייגרם למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו, בגין השימוש באתר ו/או במידע ו/או בתוכנו ו/או בגין ביטול ו/או הפסקת שירותי האתר או חלקם, לרבות בגין שיבושים ו/א ליקויים בהעברת המידע, בין אם נגרמו במזיד על ידי צד שלישי כלשהו ובין אם נגרמו בשל תקלה כלשהי.
 12. חברת קומסקו משקיעה מאמצים רבים על מנת להגן על פרטי ופרטיות המשתמשים, אך יחד עם זאת, בשל אופייה של רשת האינטרנט, אין אפשרות להבטחת הגנה מלאה על פרטים אלה. לפיכך, המשתמש פוטר את החברה ו/או מי מטעמה, מכל אחריות לכל פגיעה, הפסד או נזק, ישיר או עקיף, כספי או אחר, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה מגילוי פרטים אלו, ללא קשר לסיבת גילויים.
 13. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע באתר לבין המידע המופיע ברישומי ובפרסומי החברה , יגבר ויקבע המידע הרשום ברישומי החברה והמידע באתר יוכל כ"טעות סופר". למען הסר ספק, מובהר בזאת כי רישומיה של קומסקו יהוו ראייה חלוטה בכל הקשור למסירת ו/או קליטת ו/או עיבוד נתונים ו/או פרטים ו/או לכל עניין אחר הקשור לשימוש האתר, ולא תישמע כל טענה בדבר נכונות ו/או דיוק הנתונים ו/או פרטים כלשהם בקשר עם השימוש באתר.

קניין רוחני 

 1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכנו (כגון עיצוב, מידע, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, סימני מסחר, סימני שירות, טכנולוגיה וכל תוכן קנייני אחר) הינם קניינה הבלעדי של חברת קומסקו ו\או חברות הקשורות בחברת קומסקו ו\או צדדים שלישיים שנתנו רשות לחברה ו\או לחברות הקשורות לחברה להשתמש בהם, ולמשתמש אין כל זכות (ולא ניתנת בזאת כל זכות) להעתיקם, להפיצם, ו\או לעשות כל שימוש מסחרי בהם ו\או כל שימוש אחר העלול להפר את הזכויות הקנייניות של החברה ו\או חברות קשורות לחברה  ו\או כל צד שלישי אשר נתן רשות לחברה ו\או לחברות הקשורות לחברת קומסקו להשתמש בקניין הרוחני המופיע באתר.שונות
 1. טעות סופר או סטייה בתיאור מוצר כלשהו באתר לא תחייב את החברה. תמונות המוצרים המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות לבין המוצרים בפועל.
 2. אתר האינטרנט אינו בהכרח משקף את מכלול השירותים של החברה ו/או אצל חברות אחיות ו/או בנות ו/או קשורות.
 3. חברת קומסקו שומרת על הזכות לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. כל שינוי בתנאי השימוש ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר במסגרת תנאי השימוש. מוצע למשתמשים באתר להתעדכן בנוסח תנאי השימוש העדכני, כפי שיפורסם באתר מעת לעת.
 4. חברת קומסקו מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר. מדיניות הפרטיות העדכנית של האתר נמצאת בכל עת בקישור זה והיא מהווה חלק בלתי נפרד מהוראות תנאי שימוש אלה.
 5. האמור בתנאי שימוש אלה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.
 6. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ולא ישמשו לפרשנות התנאים או לכל מטרה אחרת.

יצירת קשר 

 1. בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, הנך רשאי לבקש לעיין במידע אודותיך המצוי במאגרי החברה, ככל שמידע זה מוחזק בידה, ואף לבקש לתקן מידע זה אם אינו נכון, שלם או מדויק (כל זאת לאחר אימות זהותך). החברה תעשה כל שביכולתה למילוי בקשתך תוך פרק זמן סביר, ובהתאם למוטל עליה על פי חוק.
 2. כדי לממש זכות זו או לכל פניה אחרת בנושא יש לשלוח בקשה בכתב אל החבה באמצעות מספר הפקס 09-7499365 או באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני service@comasco.co.il
נגישות